Функціональні повноваження керівництва райдержадміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ

голови райдержадміністрації, першого заступника, заступника голови   

 райдержадміністрації та керівника апарату райдержадміністрації

 

Голова районної державної адміністрації

Очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю, діє у відповідності до вимог Конституції України, Закону України “Про місцеві державні адміністрації”.

Здійснює контроль та забезпечує виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

Представляє райдержадміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами і організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Призначає на посади та звільняє з посад своїх заступників, керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації в установленому порядку. Спрямовує і координує їх діяльність.

Формує склад районної державної адміністрації, утворює, реорганізує, ліквідує відповідно до законодавства апарат, відділи, управління та інші підрозділи районної державної адміністрації.

Здійснює контроль за проходженням державної служби, координує роботу із формування кадрового резерву.

Координує проведення в районі адміністративної реформи.

Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації, або уповноважує на це своїх заступників.

Координує діяльність територіальних органів міністерств та інших органів виконавчої влади та сприяє їм у виконанні покладених на них завдань. Погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад їх керівників. Порушує за необхідності перед міністерствами, іншими органами виконавчої влади вмотивовані питання про їх відповідність займаній посаді.

Подає на розгляд районної ради проект бюджету та програму соціально-економічного розвитку району. Організовує виконання бюджету та схвалених радою програм. Звітує перед радою про їх виконання.

Забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями.

Контролює здійснення заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою, цивільною обороною на території району.

Забезпечує здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю.

Сприяє розвитку співробітництва в галузі економіки, захисту прав людини, екологічної безпеки, охорони здоров’я, науки, освіти, культури, туризму, фізкультури і спорту, зовнішньоекономічних зв’язків підприємств, установ та організацій розташованих на території району.

Контролює своєчасність та повноту сплати податків, виплати заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат.

Розглядає та подає в установленому порядку до відповідних органів пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку економічного потенціалу району.

Виступає розпорядником коштів райдержадміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням.

Регулярно інформує населення про стан виконання повноважень,  покладених на райдержадміністрацію.

За необхідності утворює для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, визначає їх завдання, функції та персональний склад.

Здійснює інші функції передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади.

Безпосередньо спрямовує, координує та контролює діяльність:

  • фінансового управління райдержадміністрації;

  • апарату райдержадміністрації.

У межах своїх повноважень спрямовує і координує діяльність:

- Карлівського районного відділу управління Міністерства внутрішніх справ України в Полтавській області;

- Карлівського районного управління юстиції;

- Карлівської об’єднаної державної  податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Полтавській області;

- Карлівсько-Машівського об’єднаного районного військового комісаріату.

 

Здійснює керівництво:

- колегією районної державної адміністрації;

- робочою групою з аналізу причин безприбуткової діяльності суб’єктів господарювання;

-  районною  комісією з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

- районною комісією по здійсненню контролю за перевезенням пільгових категорій громадян.

 

 

Перший заступник голови районної державної адміністрації

Організовує виконання Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голів обласної та районної державної адміністрації  з питань  роботи агропромислового комплексу, економіки, освіти, фінансів, підприємництва, інвестицій,   паливно-енергетичного комплексу,  будівництва, житлово-комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування, транспорту.

Здійснює реалізацію державної політики щодо розвитку і підтримки підприємництва, середнього та малого бізнесу.

Вживає заходів щодо реалізації державної політики в галузі освіти.

Координує виконання програм щодо обов’язкової повної загальної середньої освіти, здійснює контроль за діяльністю закладів освіти, їх матеріально-фінансовим забезпеченням.

Координує діяльність з організації і проведення роботи із запобігання та протидії корупційним проявам серед державних службовців органів виконавчої влади та посадових осіб органів місцевого самоврядування району.

Контролює виконання органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Координує роботу із:

підготовки для розгляду та затвердження районною радою проектів програм соціально-економічного розвитку району, організовує контроль за їх виконанням;

складання проекту бюджету району та його виконання;

підготовки і подання в установленому порядку до центральних органів виконавчої влади фінансових показників і пропозицій до проекту державного бюджету України, пропозицій щодо обсягу коштів Держаного бюджету України для їх розподілу між територіальними громадами та розмірів дотацій і субсидій, даних про зміни складу об’єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, балансів фінансових ресурсів для врахування їх при визначення розмірів субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання, виходячи із забезпеченості мінімальних соціальних потреб;

складання необхідних для управління соціально-економічним розвитком району балансів трудових, матеріально-фінансових та інших ресурсів місцевих будівельних матеріалів, палива, проведення розрахунків коштів та визначення рівня обслуговування, обсягів послуг, необхідних для забезпечення передбачених законодавством мінімальних соціальних потреб.

Здійснює координацію діяльності та контроль за роботою об'єктів промисловості, транспорту, енергетики, що перебувають у спільній власності територіальних громад району.

Контролює організацію робіт щодо забезпечення населення паливом.

Забезпечує виконання заходів щодо стабільної роботи паливно-енергетичного комплексу.

Контролює роботу щодо здійснення операцій з металобрухтом.
Здійснює координацію діяльності та контроль у межах повноважень за роботою суб’єктів господарювання на транспорті.

Забезпечує в районі координацію і контроль організації  за якісним  обслуговуванням населення  підприємствами, установами та організаціями торгівлі,  громадського харчування, побутового обслуговування  незалежно від форм власності, додержанням ними правил торгівлі, побутового обслуговування, законодавства  про захист прав  споживачів.

Забезпечує в районі:

проведення цінової політики, визначеної чинним законодавством, у тому числі на соціально значимі продукти харчування, хліб та хлібобулочні вироби;

здійснення державного контролю за  станом  фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконання державних контрактів і зобов’язань перед бюджетом.

Координує роботу з:

сприяння формуванню та насиченню товарами споживчого ринку, виробництву товарів, розширенню їх асортименту та поліпшенню якості з урахуванням  попиту населення, а також задоволенню його потреб у  побутових послугах;

реалізації державної політики,  спрямованої на розвиток оптової та роздрібної  торгівлі, а  також торговельно-виробничої сфери з використанням  ринкових механізмів господарювання.     

Координує роботу у сфері інвестиційної діяльності.

Сприяє зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності.

Забезпечує виконання заходів щодо дотримання встановлених лімітів використання всіх видів енергоносіїв та своєчасних розрахунків за них.

Сприяє впровадженню нових екологічно безпечних енергозберігаючих технологій, підвищенню технічного рівня виробництва та якості продукції, вирішенню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення ефективності та конкурентоспроможності виробництва

Здійснює на території району координацію робіт щодо управління об'єктами, що перебувають у державній власності та передані до сфери управління райдержадміністрації, створення, реорганізації та ліквідації підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації.

Координує роботу з:

виробництва продукції рослинництва та тваринництва, її реалізації та подальшої переробки підприємствами різних форм власності;

проведення реформування земельних та майнових відносин;

розвитку різних форм власності в сільськогосподарському виробництві;

вирішення в установленому законодавством порядку питань приватизації земель, їх вилучення для державних та інших потреб;

здійснення заходів до запобігання епізоотій, пов’язаних з тваринним світом, та їх ліквідації;

розробки планів використання природних ресурсів;

зупинення в установленому порядку діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону довкілля та санітарних правил.

Контролює  діяльність  відповідних підрозділів щодо організації роботи з раціонального використання та відтворення рослинного і тваринного світу.

Організовує державний  контроль за діяльністю відповідних підрозділів щодо роботи з раціонального використання та охорони земель,  лісів, води, додержання ветеринарних правил.

Організовує та контролює роботу з питань виставкової та ярмаркової діяльності, з підготовки та відзначення професійних свят (за профілем).

Здійснює державний контроль за використанням природних ресурсів, охорони надр, атмосферного повітря, додержання правил технічної експлуатації транспорту, дорожнього руху.

за збиранням, утилізацією і захороненням промислових та безхазяйних відходів, за дотримання виробниками продукції стандартів, технічних умов та інших вимог, пов’язаних з її якістю та сертифікацією.

Контролює організацію соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, якісного проведення атестації робочих місць.

Забезпечує державний контроль за додержанням правил благоустрою.

Здійснює відповідно до законодавства  контроль за вирішенням питань    щодо:

затвердження районних містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, забезпечення проведення їх експертизи;

визначення території, вибору  і  надання землі  для містобудівних потреб;

організації будівництва  і  ремонту житлових об’єктів, об’єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення;

розвитку будівельної індустрії і  промисловості будівельних матеріалів;

проведення робіт, пов’язаних з прийняттям в  експлуатацію збудованих об’єктів;

організації охорони, реставрації та  використання пам’яток архітектури і  містобудування, паркових комплексів та історико-культурних ландшафтів, збереження житлового фонду;

затвердження правил забудови селищ і  сільських населених пунктів на території району;

додержання архітектурно-будівельних норм, правил і стандартів.

Координує роботу із організації збирання та утилізації побутових відходів.

Координує діяльність щодо управління майном інших суб’єктів права власності у разі передачі його в установленому порядку.

Координує роботу щодо визначення доцільності розміщення на території району нових підприємств та інших об’єктів незалежно від форми власності.

Здійснює відповідно до законодавства контроль за вирішенням питань експлуатації та будівництва шляхів.

Організовує роботу з попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихій.

Сприяє діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації під час прямування до зон надзвичайних ситуацій та під час ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема, у наданні їм транспортних та матеріальних засобів і послуг.

Здійснює передбачені законодавством заходи, пов’язані з підтриманням в оголошених зонах надзвичайної ситуації громадського порядку, врятуванням життя людей, захистом їх здоров’я і прав, збереженням матеріальних цінностей.

Сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу.

За дорученням голови районної державної адміністрації у межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність щодо забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян.

У межах повноважень сприяє залученню інвестицій.

Готує пропозиції голові районної державної адміністрації з питань утворення управлінь, відділів, служб, призначення і звільнення їх керівників, візує розпорядження голови районної державної адміністрації з питань, віднесених до його компетенції.

У межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

-  відділу освіти райдержадміністрації;

-  відділу економіки;

-  архівного сектору райдержадміністрації

-  управління агропромислового розвитку райдержадміністрації;

-  відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства райдержадміністрації.

Здійснює керівництво:    

- комісією з   проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації; 

- районною міжвідомчою робочою групою перевірки додержання законодавства у сфері державних закупівель;

- координаційною радою з питань розвитку підприємництва;

- районною призовною комісією;

- експертною комісією;

- районною комісією з організації вирішення земельних питань, що виникають у процесі реформування аграрного сектору економіки Карлівського району;

- надзвичайною протиепізоотичною комісією;

- комісією з врегулювання майнових питань реформованих сільськогосподарських підприємств;

- районною постійно діючою комісією з питань поводження з безхазяйними відходами;

- комісією з визначення доцільності переведення земельних ділянок під багаторічними насадженнями в ріллю;

- комісією з передачі в оренду земельних ділянок водного фонду;

- комісія з обстеження земельних ділянок в натурі ( на місцевості)  та підготовки пропозицій про подальше та ефективне їх використання;

- комісією із визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам;

- районною комісією з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою;

- районною евакуаційна комісією;

- радою з безпечної життєдіяльності населення;

- комісією з перевірки знань з охорони праці операторів газифікованих котелень;

- координаційною радою з питань будівництва;

- районною комісією з організації заходів, пов’язаних з проведенням технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони;

- районною комісією з питань ТЕБ та НС;

- районною координаційною радою з питань безпеки дорожнього руху;

- комісією з питань ліцензування операцій з металобрухтом.

Забезпечує організацію роботи інших консультативних, дорадчих та допоміжних органів, комісій, створених при райдержадміністрації за профілем.

 

 

Заступник голови районної державної адміністрації

Організовує виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голів обласної та районної  державних адміністрацій з питань    охорони здоров’я, культури, фізичної культури, спорту і туризму,  сім’ї та молоді, внутрішньої політики, преси та інформації, соціального забезпечення і соціального захисту населення, міграції населення і поновлення прав реабілітованих.

Здійснює контроль за діяльністю закладів  охорони здоров’я, культури, фізкультури, спорту та туризму, їх матеріально-фінансовим забезпеченням.

Вживає заходів щодо забезпечення мережі закладів  культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту та розробляє прогнози їх розвитку, які враховує при розробці проектів програм соціально-економічного розвитку.

Вживає заходів щодо забезпечення охорони пам’яток історії та культури збереження та використання культурних цінностей.

Забезпечує  здійснення контролю за підтримкою належного санітарного та епідемічного стану, організовує пропаганду медичних і гігієнічних знань серед населення району.

Координує роботу, пов’язану із забезпеченням рівних прав і можливостей жінок та чоловіків.

Вживає заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації.

Координує організацію роботи відповідних закладів по наданню населенню медичної допомоги.

Контролює виконання законодавства щодо всебічного розвитку функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку та використання мов інших національностей, громадянства, національних меншин і міграції населення, свободи слова, свободи світогляду і віросповідання.

Вживає заходів щодо сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, фондів, асоціацій, жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій за профілем.

Організовує обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями зв’язку, телебачення, радіомовлення незалежно від форм власності.

Координує роботу щодо організації інформаційного забезпечення через засоби масової інформації, контролює виконання законодавства про інформацію, сприяє розвитку засобів масової інформації державницького спрямування.

Координує розробку і виконання заходів щодо організації правового інформування і виховання населення.

Координує роботу з питань проведення виборів та референдумів відповідно до повноважень виконавчої влади, встановлених чинним законодавством.

Розглядає звернення та пропозиції політичних партій, громадсько-політичних та релігійних організацій, сприяє їм у вирішенні нагальних проблем.

Координує роботу щодо:

взаємодії органів виконавчої влади з політичними партіями та громадсько-політичними  об’єднаннями з метою консолідації всіх політичних сил на розвиток регіону та забезпечення стабільної суспільно-політичної ситуації;

роз’яснення та інформаційно-пропагандистського забезпечення процесу провадження Конституції України, курсу реформ Президента України;

діяльності системи інформування населення про основні напрями державної політики;

інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності районної державної адміністрації;

підготовки та відзначення державних і професійних свят;

об’єктивного висвітлення діяльності органів влади всіх рівнів;

проведення соціологічних досліджень.

Забезпечує виконання завдань, визначених законами  України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги».

Координує роботу щодо реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення та захист соціально незахищених громадян: пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних, дітей-сиріт, одиноких матерів, багатодітних сімей та інших громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та підтримки з боку держави.

Координує роботу із забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, виплати заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат.

Контролює виконання законодавства про пільги, встановлені для ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також про пільги і допомогу сім’ям військовослужбовців строкової служби.

Контролює діяльність відповідних служб щодо організації правильного і своєчасного призначення і виплати державних пенсій, цільової грошової допомоги, санітарно-курортного лікування ветеранів війни, праці та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду, інших заходів соціального захисту.

Координує роботу щодо працевлаштування інвалідів. Сприяє здобуттю ними освіти, набуттю необхідної кваліфікації, матеріально-побутовому обслуговуванню, санаторно-курортному лікуванню, наданню протезно-ортопедичної допомоги і забезпеченню засобами пересування і реабілітації.

Контролює організацію надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги.

Координує організацію роботи по встановленню пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, поліпшенню умов життя багатодітних сімей.

Здійснює згідно із законодавством заходи соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк.

Контролює виконання законодавства щодо національних меншин і міграції населення, свободи світогляду і віросповідання.  Контролює виконання актів законодавства з питань громадянства, пов’язаних з перебуванням іноземців та осіб без громадянства, сприяє органам внутрішніх справ у додержанні правил паспортної системи.

Координує роботу, пов’язану з розробленням та здійсненням заходів щодо розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання.

Готує пропозиції голові районної державної адміністрації з питань утворення управлінь, відділів, служб, призначення і звільнення їх керівників, візує розпорядження голови районної державної адміністрації з питань, віднесених до його компетенції.

У межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

-  відділу культури і туризму райдержадміністрації;

-  управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації;

-  служби у справах дітей райдержадміністрації;

-  сектору у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації;

-  районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

-  дозвільного центру райдержадміністрації;

-  центру з надання адміністративних послуг.

Здійснює керівництво

- координаційною радою  з питань протидії туберкульозу, ВІЛ- інфекції (СНІДу)  та боротьби з наркоманією при райдержадміністрації;

- міжвідомчою комісією з питань захисту моральності та утвердження здорового способу життя;

- радою з питань молодіжної політики;

- координаційною радою з питань впровадження сімейної медицини;

- координаційною радою по покращенню медичного обслуговування  сільського населення;

-  комісією з питань захисту прав дитини при райдержадміністрації;

- координаційною радою в справах дітей при райдержадміністрації;

- комісією по здійсненню координаційної роботи щодо забезпечення соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

-  координаційним комітетом сприяння зайнятості населення;

- районним комітетом  доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури;

-  робочою комісією щодо попередження насильства в сім’ї;

- спостережною комісією при райдержадміністрації.

За дорученням голови районної державної адміністрації у межах своїх повноважень спрямовує та координує роботу

- районної комісії з питань  легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення;

- районної  комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

Забезпечує організацію роботи інших консультативних, дорадчих та допоміжних органів, комісій, створених при райдержадміністрації за профілем.

 

 

Керівник апарату районної державної адміністрації

Організовує виконання законів України, актів Президента України,  Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голів обласної  і районної державних адміністрацій з питань організаційної та кадрової роботи.

Вживає заходів для забезпечення ефективної діяльності державної служби та несе відповідальність за організацію та здійснення контролю за проходженням державної служби, координує роботу із формування кадрового резерву.

Очолює апарат районної державної адміністрації, організовує його роботу відповідно до вимог Конституції України, Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, Положення про апарат Карлівської районної державної адміністрації, регламенту Карлівської районної державної адміністрації, Правил внутрішнього трудового розпорядку.

Здійснює керівництво та організовує роботу апарату райдержадміністрації з правового, організаційного, аналітичного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності райдержадміністрації, його взаємодію з виконавчим  апаратом районної  ради, органами місцевого самоврядування, співпраці з місцевими структурами центральних органів  виконавчої влади, підприємствами, організаціями різних форм  власності.

Контролює виконання органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.

У межах своїх повноважень координує діяльність в райдержадміністрації щодо дотримання державної кадрової політики.

Забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови райдержадміністрації, організовує складання планів  роботи райдержадміністрації, підготовку та  проведення засідань колегій райдержадміністрації і  нарад  у голови райдержадміністрації, доведення розпоряджень голови райдержадміністрації до виконавців.

Координує роботу щодо організації перевірок виконання актів законодавства і розпоряджень голови райдержадміністрації, надання методичної та практичної допомоги структурним підрозділам райдержадміністрації  в їх реалізації.

Координує роботу з підготовки обласній державній адміністрації пропозицій до плану перепідготовки  і підвищення кваліфікації державних службовців.

Забезпечує розгляд звернень громадян в райдержадміністрації, контролює стан цієї роботи  в структурних підрозділах райдержадміністрації,  органах місцевого самоврядування.

Координує роботу щодо внесення пропозицій про нагородження державними нагородами, президентськими відзнаками та почесними званнями України.

Здійснює контроль за веденням бухгалтерського обліку і звітності апарату райдержадміністрації,  організацією діловодства в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації.

Запитує в управліннях, відділах райдержадміністрації, інших органах виконавчої влади, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності необхідні для райдержадміністрації матеріали і звіти про виконання її рішень.

Візує розпорядження голови райдержадміністрації та підписує додатки до них.

Подає на затвердження голові райдержадміністрації матеріали щодо структури, чисельності та штатного розпису апарату райдержадміністрації.

Має право видавати накази в межах своїх повноважень.

Здійснює керівництво:

- комісією з перегляду нормативно-правових актів голови райдержадміністрації на їх відповідність чинному законодавству;

- міжвідомчою координаційно-методичною радою з правової освіти населення при райдержадміністрації;

- постійно - діючою комісією з питань розгляду звернень громадян при   

райдержадміністрації.

Забезпечує організацію роботи інших консультативних, дорадчих та допоміжних органів, комісій, створених при райдержадміністрації за профілем.

Наверх ↑